انجمن تحقیق و توسعه و نوآوری صنایع و معادن ایران مشاهده گواهی
انجمن تولیدکنندگان رنگ و رزین ایران مشاهده گواهی
سندیکای تولیدکنندگان رنگ ایران مشاهده گواهی
خانه صنعت و معدن استان اصفهان مشاهده گواهی