فیلترها
تعمیرات اتومبیل
آلکیدی
فوری
پلی اورتان
سایر محصولات
محاسبه گر رنگ
تعداد نمایش
                     تعداد نتایج
0
این رنگ )آستری)تک جزئی و بر پایه رزین الکید می باشد که جهت پوشش تعمیراتی خودرو بعنوان زیرکار رنگ اصلی بکار می رود.
شید رنگ: سفید و الوان
کوارتگالن
این محصول دو جزئی و بر پایه رزین پلی استر غیر اشباع تهیه شده است و جهت پرکردن، هم تراز کردن و موج گیری منافذ موجود روی سطوح فلزی و سنگی به کار می رود.
کوارت:14,880توماندو کوارت:28,650تومان
بتونه نیترو سلولزی بر پایه نیترو سلولز با خواص پر کننده وسمباده خوری عالی ،سطح فلز را برای اعمال پوشش های بعدی آماده می سازد.
کوارت
این رنگ )آستر) تک جزئی و بر پایه رزینهای نیتروسلولز و الکیدی می باشد که جهت زیرکار تعمیراتی خودرو می باشد. مزیت برتر رنگ فوری سرعت بالای خشک شدن آن است که اجازه نمی دهد با وجود گرد وغبار معلق در محیط کیفیت پوشش کاهش یابد.
شید رنگ: سفید
کوارت
این رنگ تک جزئی و بر پایه رزینهای سلولز نیترات و الکیدی می باشد که جهت پوشش تعمیراتی خودرو نظیر رنگ های رویه می باشد. مزیت برتر رنگ فوری سرعت بالای خشک شدن آن است که اجازه نمی دهد با وجود گرد و غبار معلق در محیط کیفیت پوشش کاهش یابد. رنگ آمیزی با این رنگ آسان و قابلیت پولیش خوری و دریافت پوشش مجدد را به خوبی دارا می باشد.
شید رنگ: سفید و الوان
کوارت
این رنگ تک جزئی و بر پایه رزین الکید می باشد که جهت پوشش تعمیراتی خودرو نظیر رنگ های رویه و پوشش های شفاف (کیلرها)می باشد.
شید رنگ: سفید و الوان
کوارتگالن
این رنگ دو جزئی و بر پایه رزین اکریلیک – ایزوسیانات آلیفاتیکی می باشدکه جهت پوشش تعمیراتی خودرو نظیر رنگ های رویه و پوشش های شفاف (کیلرها)می باشد.
شید رنگ: سفید
کوارتگالن
این کیلر تک جزئی و بر پایه رزین الکیدی می باشد که جهت پوشش تعمیراتی خودرو نظیر رنگ های رویه می باشد.
بسته بندی:کوارت
این کیلر دو جزئی و بر پایه رزین اکریلیک – ایزوسیانات آلیفاتیکی می باشدکه جهت پوشش وجلا دهی سطوح فلزی و خودرو می باشد.
بسته بندی:کوارت
این کیلر تک جزئی و بر پایه رزینهای نیتروسلولز و الکیدی می باشد که جهت پوشش تعمیراتی خودرو نظیر رنگ های رویه می باشد. مزیت برتر کیلر فوری سرعت بالای خشک شدن آن است که اجازه نمی دهد با وجود گرد وغبار معلق در محیط کیفیت پوشش کاهش یابد.
بسته بندی:کوارت