برای جلوگیری از هرگونه خطا و اشتباه در هنگام اجرای یک پروژه ، لازم است تا کلیه مراحل کار از ابتدا تا انتها تحت کنترل باشد. لذا کلیه اکیپ های اجرایی دارای کارشناس ناظر پروژه بوده تا امور اجرایی براساس طراحی اصولی و با رعایت استاندارد های تعریف شده ، صورت گیرد.