رنگ ترافیکی اکریلیک دو جزئی (B1200-1220 (A+B

رنگ ترافيكی دو جزئي بر پايه پلیمرهای اکریلات و متاكريلات واکنش پذیر با هاردنر بنزوئیل پراکساید.
موارد کاربرد
رنگ ترافیكی اکریلیک دو جزئی، با انجام پیوند خوب با سطوح آسفالتی و بتونی، دارای مقاومت مكانیكی وشیمیایی عالی، عدم جرم پذیری و مقاومت عالی به لغزندگی می باشد. در ضمن باتوجه به زمان خشک شدن سریع رنگ ، امکان برقراری ترافیک با فاصله کمی پس از اجراء وجود دارد. رنگ ترافیكی اکریلیک دو جزئی با توانایی ایجاد ضخامت حداکثر 4 میلیمتر، برای استفاده جهت خطوط عابر پیاده و سایر علائم راهنمایی و رانندگی مناسب می باشد.
  • رنگ ترافیکی اکریلیک سه جزئی
محصولات مرتبط