رنگ ترافیکی اکریلیک سه جزئی ( B1200-1220 (A+B

رنگ ترافیکی سه جزئی بر پایه پلیمرهای اکریلات و متاكریلات واکنش پذیر با هاردنر بنزوئیل پراکساید.
 
موارد کاربرد
رنگ ترافیکی اکریلیک سه جزئی، با انجام پیوند خوب با سطوح آسفالتی و بتونی، دارای مقاومت مكانیكی وشیمیایی عالی، عدم جرم پذیری و مقاومت عالی به لغزندگی می باشد. در ضمن با توجه به زمان خشک شدن سریع رنگ ترافیکی اکریلیک سه جزئی، امکان برقراری ترافیک با فاصله کمی پس از اجراء وجود دارد. رنگ ترافیکی مذکور با توانایی ایجاد ضخامت حداکثر 4 میلیمتر، برای استفاده جهت خطوط عابر پیاده و سایر علائم راهنمایی و رانندگی مناسب می باشد.
  • رنگ ترافیکی اکریلیک دو جزئی
محصولات مرتبط