رنگ ترافیکی ترموپلاست برپایه اکریلیک نانو کامپوزیت (A1220-1239 NA(W,Y

رنگ ترافیکی سرد مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 3758 و استانداردهای خارجی ASTM  ، BSI  و GIS می باشد. رنگ ترافیکی مذکور بر پایه رزین اکریلیک نانو کامپوزیت ترموپلاستیک حلالی می باشد.
 موارد کاربرد
رنگ ترافیکی ترموپلاست برپایه اکریلیک نانو کامپوزیت دارای زمان خشك شدن سریع، دوام بالا، مقاومت عالی در شرایط جوی مختلف می باشد. همچنین رنگ ترافیکی مذکور دارای پوشش و چسبندگی عالی بر سطوح آسفالتی و سیمانی می باشد .کاربردهای این رنگ ترافیکی عبارتند از : خط كشی باند فرودگاه ها، خیابان های شهری و بین شهری (با ضخامت مناسب)، جاده ها، خطوط عابر پیاده، پارکینگ ها، زمین های ورزشی و رنگ آمیزی جداول.
  • رنگ ترافیکی اکریلیک ترموپلاست مخصوص جاده
  • رنگ ترافیکی ترموپلاست مخصوص داخل شهر و جاده
  • پرايمر استتار
  • تینر ترافیکی ترموپلاست
محصولات مرتبط