رنگ ترافیکی ترموپلاستيك اسپری گرم (B2100-(W,Y)&GB2115-(W,Y

رنگ ترافیکی گرم مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 3757 بر پایه پلیمر سنتتیک.
موارد کاربرد
رنگ ترافیکی ترموپلاستیك اسپری گرم  دارای مقاومت عالی در شرایط جوی مختلف می باشد.رنگ ترافیکی مذکور دارای پوشش و چسبندگی عالی بر سطوح آسفالتی و سیمانی می باشد و بصورت نوار ضخیم وچسبنده ای  بر سطوح آسفالت و یا بتون اجرا می شود. رنگ ترافیکی ترموپلاستیك اسپری گرم  جهت خط كشی سطح آزاد راه ها و بزرگراه ها مورد استفاده قرار می گیرد و بصورت نوار ضخیم وچسبنده ای بر سطوح رنگ های قدیمی، آسفالت و یا بتون اجرا می شود.
  • رنگ ترافیکی اسپری-اسکرید وینیل استر روپاشی
  • رنگ ترافیکی ترموپلاستيك اسکرید-اکستروژن گرم
  • رنگ ترافيكی ترموپلاستيك اسکرید حرارتی گرم
  • پرايمر رنگ ترافيكی گرم
محصولات مرتبط