رنگ ترافیکی ترموپلاستيك اسکرید-اکستروژن گرم (B2124-(W,Y)&GB 2125-(W,Y

رنگ ترافیکی گرم مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 3757 بر پایه پلیمر سنتتیک.
موارد کاربرد
رنگ ترافیکی ترموپلاستیك اسکرید-اکستروژن گرم دارای مقاومت عالی در شرایط جوی مختلف می باشد. رنگ ترافیکی مذکور دارای پوشش و چسبندگی عالی بر سطوح آسفالتی و سیمانی می باشد و بصورت نوار ضخیم وچسبنده ای بر سطوح آسفالت و یا بتون اجرا می شود. رنگ ترافیکی ترموپلاستیك اسکرید-اکستروژن گرم جهت خطوط هشدار و خط كشی سطح آزاد راه ها و بزرگراه ها مورد استفاده قرار می گیرد.
  • رنگ ترافیکی ترموپلاستيك اسپری گرم
  • رنگ ترافیکی اسپری-اسکرید وینیل استر روپاشی
  • رنگ ترافيكی ترموپلاستيك اسکرید حرارتی گرم
  • پرايمر رنگ ترافيكی گرم
محصولات مرتبط