رنگ ترافيكی ترموپلاستيك اسکرید حرارتی گرم B2126-GB2126

رنگ ترافیکی گرم مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 3757 بر پایه پلیمر سنتتیک.
موارد کاربرد
رنگ ترافیكی ترموپلاستیك اسکرید حرارتی گرم دارای مقاومت عالی در شرایط جوی مختلف می باشد. رنگ ترافیکی مذکور دارای پوشش و چسبندگی عالی بر سطوح آسفالتی و سیمانی می باشد و بصورت نوار ضخیم وچسبنده ای بر سطوح آسفالت و یا بتون اجرا می شود. این رنگ جهت خطوط هشدار و خط كشی سطح آزاد راه ها و بزرگراه ها مورد استفاده قرار می گیرد.
  • رنگ ترافیکی ترموپلاستيك اسپری گرم
  • رنگ ترافیکی اسپری-اسکرید وینیل استر روپاشی
  • رنگ ترافیکی ترموپلاستيك اسکرید-اکستروژن گرم
  • پرايمر رنگ ترافيكی گرم
محصولات مرتبط